WebMoney

Wiki

TìmWebMoney_Wiki
Bạn đang ở kho thông tin về hệ thống WebMoney ... thêm, sửa, thay đổi thông tin trên hệ thống Wiki này!¶ Để có thể thực hiện việc thêm, sửa, thay đổi thông tin trên WebMoney Wiki bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản WMID. K ... ải đăng nhập. Không giống như những hệ thống Wiki khác — tại WebMoney Wiki người dùng WebMoney Transfer với mức định da ... iện viết hay thay đổi những bài viết tại đây.

17-09-2015 19:55

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... thuật toán "SHA256": https: // en.wikipedia.org/wiki/SHA-1 chuỗi chữ ký nên được hình thành như s ... r.com hoặc "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/Interface_X5.* Nếu không có gì ở trên được t ... hoặc bằng "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/projects/WebMoney/wiki/Interface_X13. Phương thức này chỉ có sẵn ch ... gia LMI_PAYER_COUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 mã quốc gia nhập bởi người thanh ... ước LMI_PAYER_PCOUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 hộ chiếu cá nhân, nếu dữ liệu hộ ... gia LMI_PAYER_COUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki...

24-02-2017 20:00

You can add page «Wiki» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.