WebMoney

Wiki

TìmChỉ_số_kinh_doanh_(BL)
Mỗi người dùng trong hệ thống có một cấp độ kinh doanh xác định - Business Level (BL). BL là một bản tóm tắt công khai các đặc trưng v ... g tin phản hồi tích cực về người dùng. Lưu ý BL không phải là một giá trị bất biến. Giá trị ... đổi theo hai hướng tăng hoặc giảm. Đồng thời BL không phản ánh một giá trị biến đổi nào khác ... i giá trị không đổi cho cùng một đối tác thì BL sẽ không tăng và ngược lại nếu người dùng không phát sinh giao dịch trong một thời gian dài, BL có thể giảm. Người dùng có thể xem giá trị BL tại cửa sổ của WM Keeper khi thực hiện giao ... c các trang dịch vụ như Verification Center. BL của các tài khoản bị khóa được mặc định bằng 0. Xem thêm: TL

17-09-2015 18:29

WMID
Tài khoản WMID (WMID) là một dãy số gồm 12 ch ... D Các thông số của WMID — Chỉ số kinh doanh (BL) và chỉ số tin cậy (TL) nghĩa là gì?

02-11-2015 15:02

Về_hệ_thống
Chứng chỉ-WM Chứng chỉ Chứng chỉ Alias Chứng ... ịnh danh Capitaller Định danh Guarantor WMID BL

11-09-2015 21:55

WebMoney_Wiki
Bạn đang ở kho thông tin về hệ thống WebMoney ... ấp nhất là Personal và có chỉ số kinh doanh (BL) lớn hơn 10 mới có thể thực hiện viết hay thay đổi những bài viết tại đây.

17-09-2015 19:55

Chỉ_số_tin_cậy_(TL)
Chỉ số TL (Trust Level) — là mức độ tin cậy t ... iền để cho vay. Xem thêm: Chỉ số kinh doanh (BL)

30-10-2015 12:57

Các_thông_số_của_WMID
Chỉ số kinh doanh (BL) Chỉ số tin cậy (TL)

17-09-2015 18:24

You can add page «BL» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.